Dzisiaj jest poniedziałek, 22 września 2014r. godz. 18:12     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckich Kół Naukowych
w roku akademickim 2013/2014

 

Zgodnie z Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Stu­denckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uni­wer­sy­tecie Medycznym pkt. 11 - Opiekun Koła i Prze­wod­niczący w nieprze­kra­czal­nym terminie do 30 maja danego roku aka­demickiego mają obowiązek złożenia do Biura Obsługi Działal­ności Podsta­wowej sprawo­zdania z działal­ności koła za dany rok akademicki.

Uprzejmie infor­mujemy, że koła które nie złożyły sprawo­zdań z działal­ności w roku aka­demickim 2013/2014 muszą zostać wykreś­lone z rejestru Stu­denckich Kół Nau­kowych War­szawskiego Uniwer­sytetu Medycz­nego z dniem 1 października 2014 roku (zgodnie z w/w Regu­laminem pkt. 16 - Koła nie wyka­zujące aktyw­ności bądź nie przestrze­gające posta­nowień niniej­szego regu­laminu będą skreślane z listy przed rozpo­częciem kolej­nego roku akademickiego).

 

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

 

 

OBOZY NAUKOWE 2013/2014

 

Uprzejmie przypominamy o koniecz­ności rozli­czenia obozów nauko­wych zreali­zowanych w roku aka­demickim 2013/2014, tj.:

  • złożenie w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 217 spra­wozdania meryto­rycznego z obozu wraz z listą uczestni­ków obozu pod­pisaną przez opiekuna,
  • rozliczenie dofinansowania w Dziale Finan­sowym WUM w pok. 432 (kontakt do Działu Finan­sowego tel. 57-20-433).

Rozliczenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zakoń­czenia obozu.

 

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 03.07.2014

AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2013/2014

UWAGA ! Aktualizacja wykazu SKN'ów.

OBOZY NAUKOWE 2013/2014

Konieczne rozliczenie obozów zrealizowanych w roku akademickim 2013/2014.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY