Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:25     |    WUM    |    Linki

NAGRODY DLA STUDENTÓW WUM

ZA PRZYGOTOWANIE WYBITNYCH PRAC NAUKOWYCH LUB WSPÓŁUDZIAŁ W ICH PRZYGOTOWANIU

 

Zarządzenie nr 71/2017 Rek­to­ra War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go z dnia 28 czerwca 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD stu­den­tom War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w dro­dze kon­kur­su za przy­go­to­wa­nie wy­bit­nych prac nauko­wych lub współ­udział w ich przy­go­to­waniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek - Wniosko­daw­cą może być: kie­row­nik jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej wy­dzia­ło­wej lub ogól­no­uczel­nia­nej WUM, opie­kun pra­cy, Za­rząd Stu­denckie­go To­wa­rzyst­wa Nauko­wego, Pełno­moc­nik Rek­to­ra ds. Stu­denckie­go Ruchu Nauko­wego.
  2. Oryginał opublikowanych prac (ewen. Xero)
  3. Potwierdzenie publikacji - jeżeli pra­ce zos­ta­ły przy­ję­te do publi­kacji, a jesz­cze nie są opubli­ko­wa­ne
  4. Oświadczenie głów­nego auto­ra pu­blika­cji określa­jące pro­cen­to­wy udział stu­den­ta w przy­go­to­wa­niu pra­cy
  5. Impact factor
  6. Dane studenta - formularz
  7. Oświadczenie podatnika - formularz

 

 

Wniosek może dotyczyć wyłącznie pracy, która została opublikowana lub przyjęta do druku w 2017 roku.

Wniosek należy złożyć wraz z pełną dokumentacją.

Wniosek należy wypełnić na komputerze. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione ręcznie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Miejsce składania wniosków:

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia,
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 217
(II piętro, budynek Rektoratu), od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 15.00.

Kontakt:

mgr Katarzyna Zielińska

tel. (22) 57 20 216

katarzyna.zielinska@wum.edu.pl

Termin składania wniosków:

do dnia 31.08.2018 r.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY